CINEMARCH

پرسشنامه

به پرسشهای زير، نخست نيک بيانديشيد و سپس پاسخ دهيد. پاسخهای دريافتی را در زير همين نوشته خواهم‌گذاشت.

در حوزه فلسفه

۱- کدام بهتر است:

آ- آويختن به انگاره‌های يک آيين پيشاتاريخی و باورمندی به راهبردهای کهنه و پوسيده آن که در جهان امروز هيچ کارکردی ندارند؛ و يا

ب- رهايی از هرگونه باورمندی و پايبندی انديشگرانه و پيروی از انگاره هرچه پيش آيد خوش آيد؟

۲- کدام بهتر است:

آ- ماهی توی حوض بودن و يک لقمه چرب گربه شدن؛ و يا

ب- گربه بودن و يک لقمه چرب کردن ماهيهای توی حوض؟

در حوزه اقتصاد

۳- کدام درست است:

آ- چندسال آزگار شب‌وروز نداشتن و درس خواندن، به دانشگاه رفتن و يک ليسانس به‌دردنخور گرفتن و بيکارگشتن؛ ويا

ب- رهاکردن درس و مشق از همان سالهای آغاز دبيرستان و رفتن در کار دلالی موبايل يا ساندويچ‌فروشی و ...؟

۴- کدام درست است:

آ- بام تا شام جان‌کندن، سگدو زدن و خط کيلومتری دهشاهی کشيدن؛ ويا

ب- افتادن در راه زمين‌بازی و بسازوبفروشی؟

در حوزه زندگی

۵- کدام آسانتر است:

آ- ماندن در آرزوی پدر يا مادر شدن و سوختن در غم نداشتن فرزند؛ و يا

ب- هر دم در انديشه و نگران فرزند بودن و بردن رنجهای بی‌نام و بی‌شماری که او می‌آفريند؟

۶- کدام درست است:

آ- کارکردن برای يک زندگی بهتر؛ و يا

ب- زنده‌بودن برای هرچه بيشتر کارکردن؟

در حوزه سينما و تلويزيون

۷- کدام بخردانه‌تر است:

آ- ديدن نمايشی بی‌سروته و سرو گوش بريده از فيلمها در سيمای خودی؛ و يا

ب- نگاه‌نکردن به تلويزيون و گذشتن از خير ديدن فيلم در آن؟

پاسخها

همشهری کاوه

۱-جواب نمی دم ۲-جواب نمی دم ۳-دنبال کار خود رفتن و درس نخوندن ۴-الف ۵-جواب نمی دم ۶-الف ۷-الف.

 

+ يعقوب رشتچيان ; ٩:٢٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳
comment نظرات ()