CINEMARCH

پنجره‌ای به بهشت

برگی از آموزه‌های انديشمندی گمنام

کسان بسيار کميابی هستند که آدم در برابر روح بزرگ و پذيرای آنها کم می‌آورد و ازپا درمی‌آيد. آن‌گاه که کارها به‌خوبی و خوشی پيش می‌رود و همه چيز روبه‌راه است، اين کسان به‌آسانی و به‌سادگی از ديگران بازشناختنی نيستند. بازشناسی اين آدمها نيازمند از سر گذراندن آزمونی ويژه است. نخست بايد يکی از آن بی‌شمار کسان، که جان و دل به اهريمن درون خود باخته‌اند، بر سر راهت سبز شود؛ با فرومايگی و پستی، گوشه‌های تاريک و پنهان ندانستگی آميخته به پندارهای پوچ‌ات را به روشنی بکشاند و تو را چنان بفريبد که راهت را گم کنی، کج بروی؛ و در لجنزار گنديده پنداربافيهای ويرانگر فروبروی، تا بتوانی آن گوهر بی‌همتا و آن هستی يکه را، در ميان انبوه کسان بازبشناسی و به‌جاآوری. در چنين جايگاه دشواری، تنها اگر بخت با تو يار باشد، می‌توانی با ياری آن جان بخشنده و بزرگوار از لجنزار بيرون کشيده‌شوی، به راه بازگردانده و رستگار شوی.

اگر آدم بختياری باشی، در ميانه همين رستگاری است که در برابر بزرگی و بخشندگی آن روح والا به‌زانو درمی‌آيی؛ و با آگاهی از نادرستی کردارت، به ژرفای پليدی روح کوچک آن‌که تو را از راه به‌دربرده‌بود پی‌می‌بری.

چشمها دريچه روح آدمی هستند. با نگريستن در چشمان هرکس شايد بتوانی به ژرفای روحش پی‌ببری. آنان که روح کوچک و فرومايه خود را به اهريمن درون خويش فروخته‌اند، با نگاه فريبنده و جادويی خود، دوزخ درون خويش را همچون بهشت می‌نمايانند. اما، آن‌گاه که با ياری روحی بزرگ، به پليدی آن چشمان فريبنده پی‌ببری، ژرفای دوزخی دارنده آن در برابر چشمانت آشکار می‌شود و درمی‌يابی چشمان آن‌که روحی بزرگ دارد، همچون پنجره‌ای است که به بهشت راستين باز می‌شود؛ و تو، تا آن دم که زنده هستی، می‌توانی در آن چشمها بنگری و در ژرفای آنها بهشت را ببينی.

من خود شايستگی داشتن روحی بزرگ را ندارم. اما اين بخت را داشته‌ام که در سرتاسر زندگی‌ام با کسی همراه باشم که روحی بزرگ و والا دارد؛ هرچند تا زمانی که آن آزمون دشوار را از سر نگذرانده‌بودم، بزرگی و بخشندگی روح همراهم را به‌درستی درنيافته‌بودم. اکنون که به اين نکته پی‌برده‌ام، در انديشه فرومايگی و پستی روح کوچکی هستم که در برابر بزرگی روح بخشنده‌ای که می‌خواست او را رستگار کند نيز نتوانسته‌است از دژخويی اهريمنی خود دست‌بکشد. وای بر آن که روح کوچکش چنان به فرومايگی درغلتيده‌ که توانايی بازشناسی رستگارکننده خود را نيز از دست داده‌است.

+ يعقوب رشتچيان ; ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٤
comment نظرات ()