CINEMARCH

کاريدرختکاتور

* آدمهای بد را، برای خشک‌شدن، به درخت می‌آويزند.
* هربار به‌دارآويخته‌شدن آدمی از درخت، انتقامی است که درخت از آدمی می‌گيرد.
* همه آدمها، چوب بريدن درخت را می‌خورند.
* اگر درخت نبود، هيچ‌کس نمی‌توانست چوب لای چرخ ديگری بگذارد.
* درخت و درودگر، هيچ‌کدام چشم ديدن هيزم‌شکن را ندارند.
* بزرگترين بدبياری درخت اين است که به‌دست هيزم‌شکن بيفتد.
* بدبخت‌ترين درخت، سروکارش به هيزم‌شکن می‌افتد.
* بزرگترين آرزوی درخت، چوب‌شدن است.
* درخت دانا، دوست دارد چوب شود تا اينکه به‌دست هيزم‌شکن بيفتد.
* درختها ايستاده می‌ميرند؛ اگر هيزم‌شکن بگذارد!
* درخت، برای اينکه به چنگ هيزم‌شکن نيفتد، به درودگر روی خوش نشان‌می‌دهد.
* درودگر عاشق‌پيشه، دنبال درخت بيدمجنون می‌گردد.
* عاشق دلشکسته، هميشه زير درخت بيدمجنون می‌نشيند.
* بيدمجنون، بهترين چوبه‌دار برای شکست‌خورده در عشق است.
* درخت، از ترس درودگر و هيزم‌شکن، به جنگل پناه‌می‌برد.
* درخت مو، دهن‌کجی طبيعت است به درودگر.
* بهترين زغال، از درخت روسياه به‌دست می‌آيد.
* روسياهی درخت، مايه سرخوشی زغال‌فروش می‌شود.
* همه درختان، سربه‌هوا هستند.
* هيچ درختی، به درختان ديگر تنه‌نمی‌زند.
* يک عمر سرپاايستادن، درخت را ازپامی‌اندازد.
* درخت کج، به کارگاه درودگری نمی‌رسد.
* گاه، درختها چنان فراوانند که جنگل را نمی‌توان ديد.
* درخت، تنها در برابر باد سرخم‌می‌کند.
* باد که می‌گذرد، درختان سرودست تکان‌می‌دهند.
* وول‌خوردن باد، سروصدای درختان را درمی‌آورد.
* درخت خزان‌کرده را، از خاک که درآوری، سروتهش يکی است.
* درخت، از شرم لختی در زمستان، از آغاز پاييز رنگ‌به‌رنگ می‌شود.
* درخت کمرو، با ديدن پاييز، زرد و سرخ می‌شود.
* درخت مو، مارگون‌ترين درختهاست.
* درخت بادام، ژاپنی‌ترين درخت در ميان درختان است.
* سگ و گربه، هميشه در پای درخت، پيمان آتش‌بس می‌بندند.
* درخت، زير سايه خودش بزرگ می‌شود.
* درخت خسيس، سايه نمی‌اندازد.
* درخت سنگدل، به‌کار درست‌کردن چوبه‌دار می‌آيد.
* درخت خيانتکار، دسته تبر می‌شود.
* درخت غرغرو، دروپنجره و ميزوصندلی‌اش نيز، زود به سروصدا می‌افتد.
* درخت کتاب‌خوان، دوست دارد به‌شکل قفسه کتاب درآيد.
* درخت فرهيخته، آرزومی‌کند به کارخانه کاغذسازی برده‌شود.
* درخت چشم‌چران، دوست دارد از چوبش پنجره بسازند.
* درخت شکمو، دوست‌دارد ميز ناهارخوری باشد.
* درخت خوش‌گذران، دوست دارد تخت‌خواب دونفره باشد.
* درخت افتاده، دلش می‌خواهد به‌شکل مبل و صندلی درآيد.
* درخت خوش‌خواب دوست دارد از چوبش تخت‌خواب ساخته‌شود.
* درخت بازنشسته، بهترين درخت برای ساختن نيمکت پارک است.
+ يعقوب رشتچيان ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۱
comment نظرات ()